Privacy policy

Wij maken bij het aanbieden van onze diensten gebruik van van MVGM voor het adverteren en aanbieden van onze woningen. van MVGM stelt ons in staat om woningen te verhuren, door middel van het aanbieden van (huur)woningen uit nieuwbouwprojecten.

van MVGM verzamelt en gebruikt, in opdracht van CBRE Global Investors, de volgende persoonsgegevens:

NAW-gegevens;
Telefoonnummer;
E-mailadres;
persoonsgegevens die middels een chatbericht aan ons worden verzonden;
Woonvoorkeuren;
In welke woningen u interesse heeft;
Financiële gegevens, zoals salarissen;
Burgerlijke staat;
Beroep;
Rekeningnummer;
Beschikbaar vermogen;
Dienstverband;
Kopie ID-bewijs (u dient bij het opsturen hiervan zelf uw burgerservicenummer af te schermen);
Betalingsverleden
Beschikbaarheid voor een afspraak met de telefonische helpdesk;
Wij verzamelen deze gegevens onder andere via e-mail en contactformulieren.

Doeleinden
We gebruiken de persoonsgegevens via van MVGM voor de volgende doeleinden:

Het onderhouden van contact met geïnteresseerden in huurwoningen;
Het doen van een inkomenscheck, ID-check, bankcheck en eventuele andere controles alvorens een huurovereenkomst met u te sluiten;
Verhuren van (nieuwbouw)woningen;
Het bijhouden van een klantbestand;

Bewaartermijn
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doeleinden te bereiken. Wij bewaren de via vanMVGM verkregen gegevens in ieder geval zolang als nodig is om uw vraag of verzoek te beantwoorden, en daarna nog 6 maanden om eventuele vervolgvragen te kunnen beantwoorden.

Wanneer wij gegevens ontvangen in het kader van een overeenkomst die wij met u sluiten, bewaren wij de gegevens voor zover nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst. Daarna bewaren uw gegevens enkel nog voor zover wet- of regelgeving dat vereist.

Beveiliging
van MVGM neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgt vanMVGM dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens is afgeschermd.

Derde partijen
van MVGM kan uw persoonsgegevens doorsturen naar derde partijen in de volgende omstandigheden:

van MVGM maakt gebruik van derde partijen (sub-verwerkers) wanneer deze nodig zijn voor de diensten van van MVGM. Zoals een hostingprovider of software developer. van MVGM eist van deze derde partijen dat zij voldoen aan Europese wet- en regelgeving met betrekking tot privacy;

van MVGM kan gegevens doorgeven aan ScreenConnect om u een online helpdesk te bieden, die indien gewenst op afstand mee kan kijken naar uw computerscherm;
van MVGM analyseert alleen gegevens voor eigen doeleinden, zoals het verbeteren van haar diensten, wanneer zij hiervoor toestemming heeft gekregen;
van MVGM kan persoonsgegevens overdragen aan de bevoegde autoriteiten in geval van een vermoeden van fraude of misbruik;
van MVGM kan informatie overdragen aan een opvolger in verband met een bedrijfsfusie, consolidatie, verkoop van activa, faillissement of andere bedrijfsverandering.
Rechten van betrokkenen
Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen, te verplaatsen of te verwijderen (wanneer de gegevens niet correct of niet langer relevant zijn).

U kunt ons eveneens verzoeken om een kopie van uw gegevens in een gangbaar formaat.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- & cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact
Mocht u verder, na het lezen van onze privacy-en cookieverklaring, nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

MVGM 
Naritaweg 211
1043 CB Amsterdam
088 – 432 41 69